تاریخ برگزاری سومین آزمون بسندگی زبان شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 15
96/08/12
96/08/12
از ساعت 9 صبح
96/08/11

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه

تاریخ برگزاری اولین آزمون هماهنگ تعیین سطح ورودیهای جدید دکتری 96 و آزمون جذب مدرس شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 10
96/07/21
96/07/12
از ساعت 9 صبح
96/07/19

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه
تاریخ برگزاری دومین آزمون بسندگی زبان دانشگاه شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 10
96/05/19
96/05/09
از ساعت 9 صبح
96/05/17

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه

تاریخ برگزاری اولین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 15
96/02/21
96/02/10
از ساعت 9 صبح
96/02/19

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه

تاریخ برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون

جمعه ساعت 10/5 صبح 
11\ 12\ 96
96/12/23
از ساعت 8 صبح
96/12/05

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه
 
تاریخ برگزاری پنجمین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
پنجشنبه ساعت 11 صبح 
20\ 02\ 97
25/ 01/ 97
از ساعت 8 صبح
17/ 02/ 97
ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه
 
توجه :
 ظرفيت آزمون مشخص مي باشد و ممكن است قبل ازتاريخ پايان ظرفيت تكميل گردد.
پرداخت هزینه آزمون فقط بصورت آنلاين مي باشد.