تاریخ برگزاری سومین آزمون بسندگی زبان شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 15
96/08/12
96/08/12
از ساعت 9 صبح
96/08/11

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه

تاریخ برگزاری اولین آزمون هماهنگ تعیین سطح ورودیهای جدید دکتری 96 و آزمون جذب مدرس شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 10
96/07/21
96/07/12
از ساعت 9 صبح
96/07/19

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه
تاریخ برگزاری دومین آزمون بسندگی زبان دانشگاه شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 10
96/05/19
96/05/09
از ساعت 9 صبح
96/05/17

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه

تاریخ برگزاری اولین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
جمعه ساعت 15
96/02/21
96/02/10
از ساعت 9 صبح
96/02/19

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه

تاریخ برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون

جمعه ساعت 10/5 صبح 
11\ 12\ 96
96/12/23
از ساعت 8 صبح
96/12/05

ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه
 
تاریخ برگزاری پنجمین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
پنجشنبه ساعت 11 صبح 
20\ 02\ 97
25/ 01/ 97
از ساعت 8 صبح
17/ 02/ 97
ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه
 
تاریخ برگزاری ششمین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی شروع ثبت نام پایان ثبت نام هزینه آزمون محل برگزاری آزمون
سه شنبه ساعت 11 صبح 
27\ 06\ 97
14/ 06/ 97
از ساعت 8 صبح
24/ 06/ 97
ساعت 23
1/010/000 کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان دانشگاه
توجه :
 ظرفيت آزمون مشخص مي باشد و ممكن است قبل ازتاريخ پايان ظرفيت تكميل گردد.
پرداخت هزینه آزمون فقط بصورت آنلاين مي باشد.